Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Built with Berta.me

 1. Celem projektu jest integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu migrantów i migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin, Podkowa Leśna.

  Gminy te są często wybierane przez cudzoziemców i cudzoziemki jako bardziej przystępna cenowo opcja mieszkaniowa, podczas jednoczesnego podejmowania pracy w stolicy. Dzięki działaniom projektowym chcemy jeszcze mocniej włączyć „nowych sąsiadów" w życie lokalnej społeczności i przełamywać model traktowania miejsca życia jako „sypialni".

  We współpracy z trzema lokalnymi szkołami (po jednej szkole z każdej z gmin) przeprowadzimy kompleksowe działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej i społeczności uczniowskiej oraz wspólnie wypracujemy SZKOLNE STRATEGIE WSPIERANIA RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ.

  Każda ze szkół zostanie objęta wsparciem asystenta/ki międzykulturowej.

  Uczniowie i uczennice będą mogli wziąć udział w warsztatach międzykulturowych prowadzonych przez naszych trenerów i trenerki.

  Podejmiemy także działania poprawiające kompetencje samorządowców w obszarze integracji społeczności migranckiej, m.in. poprzez szkolenia i publikację MODELU INTEGRACJI LOKALNEJ.

  Zorganizujemy PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE dla cudzoziemców, gdzie będą mogli na miejscu otrzymać wsparcie prawne i integracyjne. Odbędą się spotkania dot. legalizacji pobytu oraz innych ważnych kwestii dla obcokrajowców.

  Zrealizujemy też sportowe pikniki integracyjne, szczególnie ukierunkowane na młodzież i kampanie społeczne.

  PARTNERZY

  Projekt jest efektem współpracy z urzędami gmin/miast z Izabelina, Marek, Podkowy Leśnej oraz z Fundacją dla Wolności (wyspecjalizowaną w pracy środowiskowej z dziećmi w procedurze azylowej). 

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

  ENGLISH VERSION

  The aim of the project is to integrate and counteract the exclusion of migrants living in the three suburban municipalities of Marki, Izabelin and Podkowa Leśna.
  These municipalities are often chosen by foreign men and women as a more affordable housing option, while at the same time taking up employment in Warsaw. Through project activities, we want to involve the "new neighbours" even more in the life of the local community and break the model of treating the place of living as a "bedroom".

  In cooperation with three local schools (one school from each municipality), we will carry out comprehensive training activities for teaching staff and the student community, and together we will develop SCHOOL STRATEGIES FOR SUPPORTING CULTURAL DIVERSITY.
  Each school will be supported by an intercultural assistant.
  Students will be able to participate in intercultural workshops led by our trainers.

  We will also take measures to improve the competences of local government officials in the field of integration of migrant communities, e.g. through training and publication of the LOCAL INTEGRATION MODEL.

  We will organise INFORMATION AND ADVICE POINTS for foreigners, where they will be able to receive legal support. There will be meetings on legalisation of stay and other important issues for foreigners.

  There will also be sports integration picnics, particularly geared towards young people and social campaigns.

  PARTNERS
  The project is the result of cooperation with municipalities from Izabelin, Marki, Podkowa Leśna and the Foundation for Freedom (specialising in community work with children in the asylum procedure).

  The project is financed by Iceland, Liechtenstein and Norway from the EEA Funds under the Active Citizens - Regional Fund programme.

 2. W ramach projektu można zapisać się na konsultacje prawne lub psychologiczne. Zapisy można kierować na adres: zapisy@forummigracyjne.org

 3. Fot. Tomasz Kaczor

 4. Spotkanie podsumowujące projekt

  2 i 26 października 2023 w Warszawie odbyły się spotkania podsumowujące projekt. Wzięli w nim udział przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury, szkół, urzędów i organizacji pozarządowych z Marek, Izabelina i Podkowy Leśnej.

  Spotkania służyły podzieleniu się doświadczeniem i dobrymi praktykami związanymi z działaniami mającymi na celu integracjię społeczności lokalnej. Będą one zawarte w publikacji, która powstanie w ramach projektu pt. „Model integracji lokalnej".